<kbd id='TwrxlOHid'></kbd><address id='TwrxlOHid'><style id='TwrxlOHid'></style></address><button id='TwrxlOHid'></button>

       <kbd id='TwrxlOHid'></kbd><address id='TwrxlOHid'><style id='TwrxlOHid'></style></address><button id='TwrxlOHid'></button>

           <kbd id='TwrxlOHid'></kbd><address id='TwrxlOHid'><style id='TwrxlOHid'></style></address><button id='TwrxlOHid'></button>

               <kbd id='TwrxlOHid'></kbd><address id='TwrxlOHid'><style id='TwrxlOHid'></style></address><button id='TwrxlOHid'></button>

                   <kbd id='TwrxlOHid'></kbd><address id='TwrxlOHid'><style id='TwrxlOHid'></style></address><button id='TwrxlOHid'></button>

                       <kbd id='TwrxlOHid'></kbd><address id='TwrxlOHid'><style id='TwrxlOHid'></style></address><button id='TwrxlOHid'></button>

                           <kbd id='TwrxlOHid'></kbd><address id='TwrxlOHid'><style id='TwrxlOHid'></style></address><button id='TwrxlOHid'></button>

                               <kbd id='TwrxlOHid'></kbd><address id='TwrxlOHid'><style id='TwrxlOHid'></style></address><button id='TwrxlOHid'></button>

                                   <kbd id='TwrxlOHid'></kbd><address id='TwrxlOHid'><style id='TwrxlOHid'></style></address><button id='TwrxlOHid'></button>

                                       <kbd id='TwrxlOHid'></kbd><address id='TwrxlOHid'><style id='TwrxlOHid'></style></address><button id='TwrxlOHid'></button>

                                           <kbd id='TwrxlOHid'></kbd><address id='TwrxlOHid'><style id='TwrxlOHid'></style></address><button id='TwrxlOHid'></button>

                                               <kbd id='TwrxlOHid'></kbd><address id='TwrxlOHid'><style id='TwrxlOHid'></style></address><button id='TwrxlOHid'></button>

                                                   <kbd id='TwrxlOHid'></kbd><address id='TwrxlOHid'><style id='TwrxlOHid'></style></address><button id='TwrxlOHid'></button>

                                                       <kbd id='TwrxlOHid'></kbd><address id='TwrxlOHid'><style id='TwrxlOHid'></style></address><button id='TwrxlOHid'></button>

                                                           <kbd id='TwrxlOHid'></kbd><address id='TwrxlOHid'><style id='TwrxlOHid'></style></address><button id='TwrxlOHid'></button>

                                                               <kbd id='TwrxlOHid'></kbd><address id='TwrxlOHid'><style id='TwrxlOHid'></style></address><button id='TwrxlOHid'></button>

                                                                   <kbd id='TwrxlOHid'></kbd><address id='TwrxlOHid'><style id='TwrxlOHid'></style></address><button id='TwrxlOHid'></button>

                                                                       <kbd id='TwrxlOHid'></kbd><address id='TwrxlOHid'><style id='TwrxlOHid'></style></address><button id='TwrxlOHid'></button>

                                                                           <kbd id='TwrxlOHid'></kbd><address id='TwrxlOHid'><style id='TwrxlOHid'></style></address><button id='TwrxlOHid'></button>

                                                                               <kbd id='TwrxlOHid'></kbd><address id='TwrxlOHid'><style id='TwrxlOHid'></style></address><button id='TwrxlOHid'></button>

                                                                                   <kbd id='TwrxlOHid'></kbd><address id='TwrxlOHid'><style id='TwrxlOHid'></style></address><button id='TwrxlOHid'></button>

                                                                                     网上赚钱游戏:红星美凯龙(01528):红星控股拟发行2019年非公开发行可交

                                                                                     (原标题:红星美凯龙(01528):红星控股拟发行2019年非公开发行可交换公司债券(第一期))

                                                                                     红星美凯龙(01528)公告,近日,公司收到红星美凯龙控股集团有限公司(简称“红星控股”)通知,拟于近期发行红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)。

                                                                                     红星控股已根据其与本期债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司签署的《红星美凯龙控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券股票质押担保合同》,将其持有的公司限售流通股5.9亿股股份质押给本次可交换债券受托管理人,并将该部分股份划转至红星控股与债券受托管理人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户“红星美凯龙控股集团有限公司-红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户”,用于为本期债券交换标的股票或本息偿付提供质押担保。

                                                                                     上述质押手续已于2019年5月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕,质押期限至出质人办理解除质押的相关手续后终止。

                                                                                     此外,公司于2018年10月27日披露了《关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成股权质押的公告》(编号:2018-139)。红星控股将持有的限售流通股7000万股股份划转至“红星美凯龙控股集团有限公司-红星美凯龙控股集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户”。该部分质押股票用于2018年非公开发行可交换公司债券(第一期)债券持有人交换公司股票和对该期债券的本息偿付提供担保。

                                                                                     2019年5月10日,公司收到红星控股通知,将其中的1400万股股份(占公司总股本的0.39%)解除了质押,并办理完毕解除质押的相关手续。

                                                                                     截至公告披露日,红星控股持有公司股份数为24.8亿股,均为有限售条件流通A股,占公司总股本35.5亿股的69.87%。截至公告披露日,红星控股直接持有公司股份中处于质押状态的股份累计为14.2亿股,占其所持有公司股份总数的57.28%,占公司总股本的40.02%。

                                                                                     (文章来源:智通财经网)